ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τιμές εκπομπή ρύπων

Τα όρια εκπομπής ρύπων σύμφωνα με το νόμο είναι τα εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1


Οχήματα χωρίς ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μέχρι την 1-10-1986

ΡΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
  Βραδυπορία
(ρελαντί)
Υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % <= 4,5 ----------------
Υδρογονάνθρακες(HC) ppm <=800 <= 700

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2


Οχήματα χωρίς ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την 1-10-1986

 

ΡΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
  Βραδυπορία
(ρελαντί)
Υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % <= 3,5 ----------------
Υδρογονάνθρακες(HC) ppm <=500 <= 400

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3


Οχήματα με ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μέχρι την 1-07-2002

ΡΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
  Βραδυπορία
(ρελαντί)
Υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % <= 0,5 <=0,3
Υδρογονάνθρακες(HC) ppm <=120 <= 100
Συντελεστής λ ----------------- 0,97 – 1,03 ή όπως προβλέπει
ο κατασκευαστής

ΠΙΝΑΚΑΣ 4


Οχήματα με ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την 1-07-2002

ΡΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
  Βραδυπορία
(ρελαντί)
Υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % <= 0,3 <=0,2
Υδρογονάνθρακες(HC) ppm <=120 <= 100
Συντελεστής λ ---------------- 0,97 – 1,03 ή όπως προβλέπει
ο κατασκευαστής

 

Η κάρτα ελέγχου καυσαερίου θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο και για τα πετρελαιοκίνητα κάθε εξάμηνο.

Φόρτωση...